LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Các thầy cô tải theo link này
/uploads/news/2015_08/phu-luc-i.pdf